PIANO GROUP OÜ PRIVAATSUSPOLIITIKA


I OSA 
ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE RESTORANIDES JA VAPIANO LADIES NIGHT ÜRITUSTEL

 

ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

 • PIANO GROUP OÜ (registrikood 12047937, asukoht Ahtri 6 10151 Tallinn, edaspidi Piano Group) töötleb klientide isikuandmeid restoraniteenuste osutamiseks Vapiano kaubamärgi all.
 • Piano Group ei töötle isikuandmeid seoses veebilehe ee.vapiano.com (edaspidi veebileht) kasutamisega. 

VASTUTAV JA VOLITATUD TÖÖTLEJA

 • Piano Group töötleb klientide isikuandmeid restoraniteenuste osutamiseks vastutava töötlejana ja Vapiano People kliendiprogrammi klientide isikuandmeid VAPIANO SE (Im Zollhafen 2-4, D–50678 Köln) volitatud töötlejana ja Vapiano apis olevaid kliendiprogrammi klientide isikuandmeid Vapiano Internationale Marketing GmbH volitatud töötlejana.
 • Piano Group töötleb isikuandmeid, et teenindada kliente Vapiano restoranides, Vapiano People kliendiprogrammis (edaspidi kliendiprogramm), Vapiano Ladies Night ürituste korraldamisel ning muudeks eelnevaga seotud tegevusteks ja teenuste osutamiseks. Klientide andmete töötlemist Vapiano People kliendiprogrammis, Vapiano rakenduses ning veebilehe kasutamisel reguleerivad Vapiano People programmi vastavate tehniliste rakenduste juures ja käesoleva privaatsuspoliitika II OSAS välja toodud isikuandmete töötlemise reeglid, mille on kehtestanud nende vastutav töötleja. Piano Group OÜ volitatud töötlejana järgib, kuid ei saa mõjutada kehtestatud reegleid.

KUIDAS PIANO GROUP ISIKUANDMEID TÖÖTLEB

 • Piano Group peab isikuandmete kaitset väga oluliseks ning piirdub isikuandmete töötlemisel vähimaga. Piano Group lähtub isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest (edaspidi GDPR või üldmäärus), teistest Euroopa Liidu ja Eesti isikuandmete kaitse õigusaktidest. Piano Group teeb parimaid pingutusi isikuandmete turvalisuseks ja kaitseks.
 • Piano Group töötleb isikuandmeid turvalistes tehnilistes rakendustes ning kasutab isikuandmete edastamiseks krüpteerimist.

MILLISEID ISIKUANDMEID PIANO GROUP TÖÖTLEB

 • Restoraniteenuste osutamiseks töötleb Piano Group kliendi pangakaardi- ja makseandmeid, ees- ja perekonnanime.
 • Vapiano People kliendiprogrammi teenindamiseks töötleb Piano Group kliendi isiklikke andmeid: boonus- ja staatuspunktide, kingituste, sünnipäeva, tellimuste ja muud sellega seotud andmed (täpsemalt on andmete loetelu välja toodud käesoleva dokumendi II osas).
 • Vapiano Ladies Night ürituste korraldamiseks töötleb Piano Group kliendi isiklikke andmeid: ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, IP aadress, muud kliendi seadmete andmed, makse- ja pangakaardiandmed, ürituste fotod ja videod, sotsiaalmeedia kontode aadress, postitused ja muud ürituse korraldamiseks, läbiviimiseks ja kajastamiseks vajalikud andmed.

ISIKUANDMETE EDASTAMINE JA VASTUVÕTMINE

 • Piano Group ei edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele (välja arvatud oma juriidilise kohustuse täitmiseks), vaid ainult klientidele endale (nt Vapiano People programmi boonus- ja staatuspunktide ning kingituste info, tellimuste ajalugu, Vapiano Ladies Night ürituste fotod ja videod).
 • Piano Group võtab fotograafilt vastu Vapiano Ladies Night üritustel tehtud fotosid, videosid ning edastab neid klientidele e-posti, sotsiaalmeedia ja muude kanalite kaudu.

ISIKUANDMETE AVALDAMINE

 • Piano Group avaldab Vapiano Ladies Night ürituste fotosid ja videosid sotsiaalmeedias.
 • Fotode ja videote avaldamise aluseks on kliendi nõusolek, mille ta annab Vapiano Ladies Night üritusel osalemisega. Piano Group ei avalda kliendi fotosid ja videosid ilma kliendi nõusolekuta.

MILLEKS PIANO GROUP ISIKUANDMEID KASUTAB

 • Piano Group kasutab klientide isikuandmeid ainult restoraniteenuste osutamiseks, Vapiano People kliendiprogrammi boonus- ja staatuspunktide arvestamiseks, klientidele soodustuste võimaldamiseks, kliendile punktide eest ja muul juhul määratud kingituste, sh sünnipäevakingituste ning kliendi isiklike andmete ja ostuajaloo kindlakstegemiseks Vapiano People kliendiprogrammis, teenuste eest maksete vastuvõtmiseks, Vapiano Ladies Night ürituste korraldamiseks ning muudel privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUSLIK ALUS

 • Piano Group töötleb klientide isikuandmeid teenuste osutamise lepingu alusel, mis põhineb kliendi soovil asuda teenuseid kasutama ning Piano Group soovil osutada kliendile teenuseid. Teenuste kasutamise alustamisega annab klient Piano Groupile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks käesolevas privaatsuspoliitikas nimetatud eesmärkidel ja välja toodud põhimõtete alusel.
 • Vapiano People kliendiporgrammi klientide isikuandmeid töötleb Piano Group volitatud töötlejana kliendi poolt Vapiano People kliendiprogrammis VAPIANO SE (Im Zollhafen 2-4, D–50678 Köln) ja Vapiano International Marketing GmbH (Im Zollhafen 2-4, D–50678 Köln) ja kliendi vahel veebilehe kaudu või Vapiano rakenduses sõlmitud lepingu alusel.
 • Vapiano Ladies Night üritustel ja nende järel isikuandmete töötlemiseks annab klient Vapiano Ladies Night ürituse pileti ostmisega nõusoleku endast fotode ja videote tegemiseks mainitud üritustel, nende edastamiseks talle endale tema poolt antud ning eelnevalt väljatoodud kanalite ja aadresside kaudu, samuti nende postitamiseks sotsiaalmeedias. Kliendiga koos restoranis viibiva ja üritusel osaleva kaaslase nõusoleku isikuandmete töötlemiseks privaatsuspoliitikas kirjeldatud viisil tagab pileti ostnud klient.

TURUNDUSPAKKUMISED JA PROFIILIANALÜÜS

 • Piano Group ei edasta klientidele uudiskirja, vaid uudiskirja edastab Vapiano International Marketing.
 • Piano Group ei edasta isikutele turunduspakkumisi ilma lepingulise aluse või kliendi nõusolekuta. Piano Group edastab klientidele turunduspakkumisi Vapiano International Marketing volitatud töötlejana.
 • Piano Group ei kasuta profiilianalüüsi kliendi asukoha, tarbimis- ja käitumisharjumuste ning kasutajakogemuse kindlakstegemiseks ja digitaalsete vaadete kohandamiseks seadmetele.
 • Piano Group võib kasutada isikuandmeid statistiliste ja turunduslike analüüside tegemiseks, kasutuse rahulolu mõõtmiseks, turunduspakkumiste tegemiseks olemasolevatele klientidele, sh e-posti teel ja sotsiaalmeedias teenuste kohta teabe edastamiseks. Kliendil on õigus turunduspakkumistest igal ajal keelduda.

KAAMERAD

 • Piano Group kasutab restoranides turvakaalutlustel valvekaameraid, mille jälgimisalasse ja salvestustele võivad jääda ka kliendid. Arvestades teavitust, loeb Piano Group kliendi nõusoleku kaamera kasutamiseks antuks. Juhul, kui klient ei soovi sattumist kaamera alasse, peab ta loobuma Piano Groupi teenuste kasutamisest. Piano Group kasutab salvestusi ainult turvakaalutlustel ning pettuste ja väärtegude ärahoidmiseks, säilitades neid mitte kauem, kuni kontrollivajaduse lõppemiseni.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 • Piano Group säilitab isikuandmeid ainult kuni kliendile teenuste osutamise või lepingu lõpuni, pärast seda enda õigustatud huvide kaitseks kuni kolm aastat ning raamatupidamiskohustuse täitmiseks kuni seitse aastat.

KLIENDI ÕIGUSED

 • Kliendil on õigus saada Piano Groupilt teavet tema isikuandmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta, nõuda isikuandmete kasutamise lõpetamist, isikuandmete parandamist ja kustutamist, nende ülekandmist, võtta isikuandmete kaitseks ühendust andmekaitse järelvalvega (Andmekaitse Inspektsioon, aki.ee) või pöörduda kohtusse, nõuda talle õigusaktidele mittevastava kasutamise tagajärjel tekkinud põhjendatud ja tõendatud kahju hüvitamist, nõuda, et tema suhtes ei võetaks vastu otsuseid, mis põhinevad üksnes automatiseeritud andmetöötlusel.
 • Vapiano People kliendiprogrammi ja Vapiano rakendusega seoses tuleb kliendil pöörduda vastavate tahteavalduste ja kaebustega vastutava töötleja poole veebilehe rakenduses, Vapiano rakenduses või veebilehel nimetatud kontaktidel.
 • Piano Groupi teenuste kasutajal ei ole võimalik keelduda isikuandmetete töötlemisest teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses ja eesmärkidel, kuivõrd see muudaks võimatuks talle teenuste osutamise. Juhul, kui isik nõuan oma isikuandmete töötlemise lõpetamist, ei saa Piano Group talle enam teenuseid osutada. See ei puuduta turunduspakkumistest, automatiseeritud andmetöötlusel (profiilianalüüsil) põhinevatest pakkumistest ja uudiskirjast loobumist, mida klient võib Piano Groupilt alati taodelda.

TÖÖLE KANDIDEERIJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Kandideerimistaotluse esitamisel otsustab isik, kui palju isikuandmeid ta Piano Groupile edastab.
 • Kandideerimistaotlused edastatakse elektrooniliselt personalispetsialistile, kus neid töödeldakse nii kiiresti kui võimalik ja ainult kandidaatide valimiseks.
 • Kandideerijate isikuandmeid ei avaldata, neid töödeldakse ainult ettevõtte siseselt ning käsitletakse konfidentsiaalsete andmetena.
 • Kui isik ei osutu valituks, kustutatakse tema isikuandmed hiljemalt kolme kuu möödumisel. Erandina (nt teatavate kulude hüvitamine) säilitatakse kandideerija isikuandmeid pikema ajavahemiku vältel vastavalt õigusaktidega raamatupidamisdokumentide osas sätestatud tähtaegadele.
 • Kui kandideerija soovib, et tema taotlust arvestatakse ka tulevaste tööpakkumiste puhul, on ta kohustatud selle ära märkima ning andma sel eesmärgil isikuandmete säilitamiseks nõusoleku.

 

II OSA
VAPIANO PEOPLE KLIENDIPROGRAMMI KLIENTIDE JA VEEBILEHE KASUTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA

 • Isikuandmete vastutav töötleja Vapiano People kliendiprogrammis, kliendiprogrammi rakendustes ja veebilehel ee.vapiano.com on VAPIANO SE (Im Zollhafen 2-4, D–50678 Köln, edaspidi VAPIANO). Isikuandmete Vapiano poolt volitatud töötleja Vapiano apis on VAPIANO International Marketing GmbH (Im Zollhafen 2-4, D–50678 Köln, edaspidi Vapiano Marketing).

ISIKUANDMETE EDASTAMINE

 • Vapiano edastab Vapiano People kliendiprogrammi (edaspidi kliendiprogramm) klientide (edaspidi kliendid) isikuandmeid turunduse ja Vapiano People kliendiprogrammi eest vastutavale ettevõttele VAPIANO International Marketing GmbH (edaspidi Vapiano Marketing) ja kõigile kliendiprogrammis osalevatele restoranidele ja tütarettevõtjatele Saksamaal, samuti Piano Group OÜ-le.
 • Vapiano jagab klientide isikuandmeid kolmandate isikutega, nagu maksuasutused, pangad, kohtud ja õiguskaitseasutused ainult oma juriidilise kohustuse täitmiseks ning kui see on vajalik töösuhte reguleerimiseks Saksamaa föderaalse andmekaitseseaduse (BDSG) § 26 kohaselt või kui klient on andnud nõusoleku oma isikuandmete edastamiseks või kui Vapianol on selleks õigustatud huvi. 

ISIKUANDMETE EDASTAMINE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

 • Vapiano edastab mõningaid isikuandmeid väljaspool Euroopa Liitu asuvatesse kolmandatesse riikidesse, kuid tagab seda tehes asjakohase isikuandmete kaitse järgides Euroopa liidu ja USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield (üldmääruse lõige 45.1) põhimõtteid, Euroopa Liidu lepingu tüüptingimusi ja Euroopa Liidu resolutsioone isikuandmete kaitse kohta.

ISIKUANDMETE SÄILITAMINE

 • Vapiano säilitab klientide isikuandmeid seni, kuni see on vajalik konkreetse eesmärgi täitmiseks ja kustutab andmed pärast selle eesmärgi täitmist.
 • Isikuandmed kustutatakse mistahes kohustusliku säilitamistähtaja lõppemisel.

KLIENTIDE ÕIGUSED, MILLE VAPIANO TAGAB

 • Kliendil on õigus saada teavet isikuandmete kohta, mida Vapiano tema kohta säilitab, õigus nõuda isikuandmete parandamist või kustutamist, isikuandmete töötlemise piiramist, esitada vastuväiteid seoses isikuandmete töötlemisega ja nõuda isikuandmete ülekandmist ühest süsteemist teise.
 • Pärast isikuandmete töötlemise nõusoleku andmist võib klient selle mistahes ajal tagasi võtta. Kuni nõusoleku tagasi võtmiseni töötleb Vapiano kliendi isikuandmeid vastavalt asjakohastele õiguslikele põhimõtetele.
 • Kliendil on õigus esitada kaebus Vapiano asukohajärgsele järelevalveasutusele.

UUDISKIRI

 • Isikul on võimalik tellida veebilehelt Vapiano tasuta uudiskiri, mis sisaldab kliendipakkumisi, eripakkumisi, Vapiano maailmaga seotud uudiseid ja vautšereid. Kui isik ei ole Vapiano People kliendiprogrammi klient, kuid on tellinud uudiskirja, töötleb Vapiano tema nime ja e-posti aadressi, kui isik on need registreerumisel Vapianole avaldanud. Kui uudiskirja on tellinud Vapiano People kliendiprogrammi klient, töötleb Vapiano uudiskirja saatmiseks tema nime ja e-posti aadressi. Pärast registreerimisvormi täitmist ja Vapianole saatmist, saadab Vapiano isikule elektroonilise kinnituskirja. Uudiskirja tellimus aktiveeritakse pärast kinnituskirjas sisalduval lingil klõpsamist. Isikuandmeid töödeldakse uudiskirja saatmisel isiku nõusoleku alusel vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a).
 • Uudiskirja tellimisel nõustub isik sellega, et Vapiano töötleb ja analüüsib uudiskirja järjepidevaks täiendamiseks ja kliendi vajadustega kohandamiseks, samuti aegu, millal klient linke avab ja milliseid funktsioone kasutab.
 • Vapiano pakub uudiskirja tellijale aeg-ajalt võimalust osaleda erinevates kampaaniates ja konkurssidel.
 • Isikul on õigus uudiskirja tellimus mistahes ajal tühistada, kasutades Vapiano People rakenduses olevat tellimuse tühistamise funktsiooni, järgides iga e-kirja jaluses olevat tellimuse tühistamise linki või kirjutades Vapianole aadressil people-support@vapiano.ee või ettevõttele VAPIANO International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2-4, D–50678 Köln. Kuni nõusoleku tagasi võtmiseni töödeldakse isiku isikuandmeid vastavalt õiguslikele põhimõtetele.
 • Uudiskirja tellimisel osaleb isik Vapiano konkurssidel. Vapiano kasutab konkursside ajal avaldatud isikuandmeid ainult võitjate valimiseks ja nendega kontakteerumiseks (üldmääruse punktid 6.1 b) ja f)). Võitjaid teavitatakse võidust kirjalikult. Neid isikuandmeid ei kasuta Vapiano turunduseesmärkidel ja kustutab need kohe, kui võistlus on lõppenud, pärast auhinna üleandmist või siis, kui klient esitab vastuväite oma isikuandmete töötlemisele. Konkursi võidu korral avaldab Vapiano isiku nime ainult tema nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a).

 ANDMETURVE

 • Vapiano rakendab vajalikke tehnilisi ja korralduslike meetmeid, et kaitsta isikuandmeid.
 • Isikuandmete edastamisel interneti vahendusel isiku arvutist Vapiano serverisse ja teistpidi kasutatakse TLS krüptimist. Sellele viitab isiku veebilehitseja olekuloendis (kuvatakse lukustatuna) ja aadressiribal kuvatav luku sümbol.

KONKURSID

 • Meie uudiskirja tellimisel saab tellija võimaluse osaleda Vapiano konkurssidel. Vapiano kasutab kliendi poolt konkursside osalemisel avaldatud isikuandmeid ainult võitjate valimiseks ja nendega kontakteerumiseks (üldmääruse punktid 6.1 b) ja f)). Võitjaid teavitatakse võidust kirjalikult. Vapiano ei kasuta isikuandmeid turunduseesmärkidel. Vapiano kustutab kliendi isikuandmed koheselt, kui võistlus on lõppenud, pärast auhinna üleandmist või kui klient esitab vastuväite oma isikuandmete töötlemisele. Kui klient võidab konkursi, avaldame Vapiano kliendi nime ainult kliendi nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a)

VEEBILEHE KASUTAJATE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

MILLISEID ISIKUANDMEID VAPIANO TÖÖTLEB

 • Vapiano kasutab veebilehe külastamisel isiku kohta vastu võetud ja kogutud isikuandmeid ainult ettevõttesiseselt ja veebilehe parendamiseks. Kui peaks tekkima vajadus tõrjuda rünnakuid, mis võivad veebilehtede toimivustmõjutada (häkkerite rünnakud, Trooja viirused, teenusetõkestamise ründed, rämpspost), saab Vapiano sel otstarbel ligipääsu isiku arvuti IP-aadressile ainult ühekordselt ja Vapiano sideteenuse pakkuja säilitab vastava informatsiooni Saksamaa telekommunikatsiooniseaduse (TKG) lõike 100 punktis 1 kirjeldatud turvalisusega seotud põhjusel 7 päeva üldmääruse punkti 6.1 f) alusel.
 • Veebilehe külastamisel salvestatakse Vapiano veebiserverisse logina ajutised kasutusandmed. Seda tehakse statistika kogumiseks veebilehe parendamise eesmärgil. Kogutavateks andmeteks on veebileht, millelt taotleti failile ligipääsu, faili nimi, päringu kuupäev ja kellaaeg, edastatud andmemaht, juurdepääsu olek (fail edastatud, faili ei leitud), kasutatava veebilehitseja tüüp, failile ligipääsu taotleva arvuti IP-aadress (nn ligipääsulogid), mida lühendatakse sellises ulatuses, et seda poleks võimalik siduda konkreetse isikuga. Vastavaid protokolliandmeid säilitatakse anonüümsena.
 • Kui isik saadab Vapianole e-kirja, salvestab Vapiano meiliserver kirja saatja IP-aadressi, mida lühendatakse vähemalt kolme märgi võrra, meiliserveri hostinime ja millisele VAPIANO IP-aadressile e-kiri saadeti, kirja ühenduse, saatmise ja edastamise aja.
 • Kui Vapiano saadab isikule e-kirja, salvestatakse saatja süsteemi hostinimi ja IP-aadress. E-kirja lugemisel salvestatakse juurdepääsuks kasutatud IP-aadress.
 • Vapiano kasutab seda informatsiooni juurdepääsu tagamiseks veebilehele, Vapiano süsteemide kontrollimiseks ja haldamiseks ning veebilehe ülesehituse parendamiseks üldmääruse punkti 6.1 f) alusel. Neid isikuandmeid säilitatakse individuaalsete kasutajaprofiilide loomise välistamiseks anonüümsena. Inimesi ja nende individuaalset käitumist puudutavaid andmeid ei koguta.
 • Vapianoga on võimalik kontakteeruda veebivormi vahendusel, mille kasutamiseks tuleb  sisestada enda ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, sõnum ja Vapiano restoran, millega klient soovib ühendust saada ja märkida ära, kui päring puudutab VAPIANO PEOPLE programmi. Samuti võib sisestada täiendavat informatsiooni, nagu enda aadressi, sihtnumbri ja linna, kuid see ei ole kohustuslik.
 • Kliendipäringute ja mistahes kliendiprogrammi puudutavate küsimuste käsitlemisel töötleb Vapiano isikuandmeid vastavalt üldmääruse punktile 6.1 b), muul juhul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 f). Isiku poolt vabatahtlikult avaldatud isikuandmeid töödeldakse isiku nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Isikuandmeid töödeldakse ainult isiku päringule vastamiseks või kuni isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtmiseni või vastuväite esitamiseni isikuandmete töötlemiseks ning seejärel need kustutatakse.
 • Isikuandmeid ei edastata käesolevas dokumendis nimetamata kolmandatele isikutele.

 ASUKOHA ANDMED

 • Veebilehe esmakordsel külastamisel on isikul võimalus avaldada Vapianole enda asukohaandmed. Neid isikuandmeid töödeldakse isiku nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Isik võib keelata veebilehitsejal enda asukoha jälgimise, aktiveerides veebilehitseja seadete all „Ära jälgi“ taotluse saatmise funktsiooni. See tähendab, et isiku tegevust kasutajana ei jälgita, kuid temalt võidakse iga kasutajaseansi ajal paluda asukoha kinnitamist. Selle päringuga nõustumisel kasutame isiku asukohta lähedal asuvate Vapiano restoranide kuvamiseks, et klient ei peaks nende otsimisele aega kulutama. Nõusoleku andmisel hangitakse isiku asukoha tuvastamiseks tema seadme IP-aadress.
 • Isik võib nõusoleku mistahes ajal tagasi võtta. Kuni nõusoleku tagasi võtmiseni töödeldakse isikuandmeid vastavalt asjakohastele õiguslikele põhimõtetele. Valikud sõltuvad kasutatavast veebilehitsejast. Võimalik on keelata asukohainfo kogumine veebilehitseja aadressiriba vasakul serval asuva saiditeabe ikooni vahendusel. Lisaks tuleb enda veebilehitseja seadete all blokeerida lokaliseerimisfunktsioon.

LEIA RESTORAN

 • Leia restoran funktsiooni leiab pealkirja veebilehe Restoranid alt. Sihtnumbri või linna sisestamisel kuvatakse isiku läheduses asuvad Vapiano restoranid, mille asukohti saab täpsemalt vaadata veebilehel Restoranid alt. Restoranide otsingu kasutamisel nõustub isik isikuandmete töötlemisega vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Google Maps teenuse kasutamisel salvestatakse isiku arvutisse püsiküpsised. Kui isik soovib, et küpsiste kasutamine oleks läbipaistvam, võib seadistada veebilehitseja küpsiste kasutamisest teavitama. Google Maps teenuse kasutamisel saadetakse ja salvestatakse isiku kasutusandmed (eelkõige arvuti IP-aadress) Google Inc. serverisse. Vapiano ei saa kontrollida, kuidas Google Inc. neid isikuandmeid edaspidi töötleb. Vapiano ei kasuta isikuandmeid kasutajaprofiili loomiseks.
 • Kui isik ei soovi, et Google Inc. tema isikuandmeid töötleks, tuleks keelata enda asukohaandmete kasutamine või annulleerida enda veebilehitseja seadete all JavaScript funktsioon. Vastasel juhul töödeldakse isikuandmeid vastavalt asjakohastele õiguslikele põhimõtetele. Kui isik soovib teenust siiski kasutada, on soovitav tutvuda Google Maps teenuse kasutustingimustega, mida on võimalik laadida alla Google Maps lehe alumises paremas nurgas asuva lingi alt.

KÜPSISED

 • Küpsised on väikesed kasutaja kõvakettale salvestatavad failid. Need võimaldavad informatsiooni säilitamist teatud ajavahemiku jooksul ja kasutaja arvuti tuvastamist. Samas sisaldavad mõned küpsised ainult mitteisikulisi seadeid puudutavat informatsiooni. Vapiano kasutab kasutajakogemuse parendamiseks ja veebilehe kohandamiseks vastavalt kasutaja eelistustele püsiküpsiseid ja ajutisi ehk seansi küpsiseid. Ajutised küpsised kustutatakse veebilehitseja sulgemisel automaatselt. Küpsiste kasutamine esindab üldmääruse punktis 6.1 f) kirjeldatud õiguslikku huvi. Kui isik soovib, et küpsiste kasutamine oleks läbipaistvam, on soovitav seadistada veebilehitseja küpsiste kasutamisest teavitama.
 • Kui isik on küpsiste kasutamise täielikult keelanud, ei saa ta registreeritud kasutajana sisse logida või kasutajaks registreeruda, st sellele alale puudub ligipääs. Võib juhtuda, et veebilehte ei kuvata selle tagajärjel optimaalselt ja mõned funktsioonid võivad olla tehniliselt kättesaamatud. 

GOOGLE ANALYTICS

 • Veebilehe ülesehituse kohandamiseks vastavalt kasutaja vajadustele loob Vapiano Google Analytics teenuse raames varjunimega tähistatud kasutajaprofiile. Google Analytics kasutab niinimetatud küpsiseid või tekstifaile, mis salvestatakse isiku arvutisse tema kasutajakäitumise uurimiseks veebilehe külastamisel. Küpsiste poolt kogutud veebilehe kasutusandmed edastatakse ja salvestatakse tavaliselt USA-s asuvasse Google-i serverisse. Veebilehel on aktiveeritud IP-aadresside anonüümseks muutmine, millega lühendab Google isiku IP-aadressi Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna osalisriikides. IP-aadress saadetakse USA-s asuvasse Google-i serverisse täispikkuses ainult erandjuhtudel (mispuhul lühendatakse seda Google-i serveris). Üldmääruse lõikele 45.1 vastav isikuandmete kaitse piisav tase on tagatud Google-i osalusega Euroopa Liidu - USA andmekaitseraamistikus Privacy Shield. Google kasutab neid isikuandmeid selleks, et analüüsida isiku kasutajakäitumist veebilehel, koostada aruandeid veebilehel tehtud toimingute kohta ja selleks, et osutada Vapianole täiendavaid teenuseid seoses veebilehe- ja internetikasutusega. Lisaks muudele põhjustele kasutab Vapiano Google Analytics teenust selleks, et analüüsida statistiliste andmete kogumiseks Google-i reklaamidel klõpsamiste hulka. Vapiano kasutab Google Analytics teenust isiku nõusolekul, vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Täiendavat infot selle kohta, kuidas Google isikuandmeid kasutab, leiab aadressidelt support.google.com/analytics/answer/6004245, ja www.google.com/policies/privacy/partners/.
 • Isik võib enda nõusoleku pseudonüümidega tähistatud kasutajaprofiilide loomiseks mistahes ajal tagasi võtta. Seda on võimalik teha erinevatel viisidel:

· Sõltuvalt kasutatavast veebilehitsejast võib jälgimise takistamiseks paigaldada asjakohase veebilehitseja pistikprogrammi. Veebilehitseja seadete all võib keelata kasutaja profiili loomiseks kasutatavate küpsiste säilitamise.

· Teine viis Google Analyticsi poolt tehtava veebianalüüsi keelamiseks on kasutada piiravat küpsist, mis keelab Google-il kasutada isikuandmeid veebianalüüsi tegemiseks. Selle lahenduse kasutamisel on veebianalüüsi tegemine keelatud ainult seni, kuni veebilehitseja piiravat küpsist säilitab.

SUHTLUSVÕRGUSTIKUD

 • Vapiano on paigaldanud veebilehele linkide kujul erinevaid suhtlusvõrgustike nupp,: sealhulgas Facebooki (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) ja Twitteri (Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) nupud. Lisaks kasutatakse Instagrami (LLC ATTN, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA) nuppe.
 • Veebilehe külastamisel ei edastata isiku isikuandmeid neile suhtlusvõrgustikele, mistõttu ei saa kolmandad isikud kasutajaprofiili luua. Samas ei soovi Vapiano võtta seda võimalust kasutajatelt, kes soovivad sotsiaalvõrgustike nuppe kasutada. Sel põhjusel pakume võimalust kasutada Vapiano sotsiaalmeedia lehtedele ligi pääsemiseks, nt artiklite jagamiseks teiste kasutajatega, sotsiaalvõrgustike nuppe. Sotsiaalvõrgustiku nupul klõpsamisel võidakse edastada sotsiaalmeedia teenuse pakkujatele mõningaid isikuandmeid, näiteks Vapiano veebileht, millelt suhtlusvõrgustiku nupu leidsite, suhtlusvõrgustiku nupul klõpsamise kuupäev ja kellaaeg, informatsioon kasutatud veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi kohta, isiku aktiivne IP-aadress.
 • Sotsiaalvõrgustiku nupul klõpsates annab isik sotsiaalmeedia teenuse pakkujale nõusoleku tema isikuandmete töötlemiseks vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Kui isik on sotsiaalvõrgustiku nupul klõpsamise ajal juba sotsiaalmeediateenusesse sisse logitud, võib sotsiaalmeediateenus kasutada neid isikuandmeid isiku kasutajanime ja võib-olla ka pärisnime tuvastamiseks. Sotsiaalmeediateenus võib töödelda neid isikuandmeid ka väljaspool Euroopa Liitu asuvates riikides. Meil ei ole võimalik kontrollida, millises ulatuses, millisel määral ja eesmärgil sotsiaalmeediateenus neid isikuandmeid töötleb. Pidage meeles, et sotsiaalmeediateenused on täielikult suutelised kasutama isikuandmeid pseudonüümidega tähistatud ja isegi individuaalsete kasutajaprofiilide loomiseks.
 • Täpsemat infot isikuandmete kaitse kohta Facebooki keskkonnas leiab aadressilt www.facebook.com/policy.php, on Twitter at twitter.com/privacy and on Instagram at help.instagram.com/155833707900388.

GOOGLE´i TAASTURUNDUS

 • Selleks, et isik saaks teisi veebilehti külastades Vapiano veebilehe külastusel põhinevat suunatud reklaami, kasutab Vapiano Google-i seadmeülest taasturunduse tehnoloogiat. Isikuandmeid töödeldakse tema nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a).
 • Veebilehe külastamisel võib Google teha päringu veebilehitseja tunnuste (nt niinimetatud veebilehitseja sõrmejälg) hankimiseks, isiku IP-aadressi analüüsimiseks või salvestada isiku seadmesse väikese tekstifaili kujul tuvastuselemendi (nt niinimetatud kolmandate osapoolte küpsised). Google võib lisaks salvestada isiku külastuse veebilehele ja siduda selle ühe või mitme tuvastuselemendiga, et näidata isikule Vapiano reklaame ka teistel veebilehtedel.
 • Need tuvastuselemendid tähistatakse pseudonüümiga ja Google võib neid kasutada isiku seadme tuvastamiseks teistel veebilehtedel. Näiteks, kui külastate Google Display Ad võrgus olevat veebilehte (s.o veebilehte, mis kuvab reklaame Google`i nimel), võib Google kasutada neid elemente isiku seadme ja veebilehitseja tuvastamiseks.
 • Lisaks võib Vapiano kasutada enda veebilehtedel nn taasturundussilte. Teisisõnu võime kasutada enda veebilehel selle sisuga seotud võtmetermineid (nt toote- ja teenusekategooriad). Need võtmeterminid ei sisalda isiklikke või tundlikke andmeid. Google kogub ja salvestab need võtmeterminid ülalpool kirjeldatud tuvastuselementidesse. See tähendab, et kui isik külastab konkreetset tootekategooriat puudutavat võtmeterminit sisaldavat lehte, salvestab Google selle võtmetermini ja seob selle isiku tuvastuselementidega.
 • Sel viisil on Google`l võimalik aktiveerida teistel veebilehtedel asjakohaseid reklaame, mis põhinevad isiku külastusel meie veebilehele. Kui isik külastab teist Google Display Ads võrgus olevat veebilehte, võib Google kasutada tunnuselemente ja seotud võtmetermineid, et arvutada välja, kas isik peaks meie reklaame nägema ja kui, siis milliseid. Täiendavat infot selle kohta, kuidas Google-i taasturunduse tehnoloogia töötab leiab aadressilt www.google.com/policies/technologies/ads/.
 • Kui isik logib Google-i teenustesse sisse enda kasutajaandmetega või tal on üks või mitu personaalset Google-i kontot, võib Google siduda salvestatud tunnuselemendid erinevate veebilehitsejate ja seadmetega. Kui Google on loonud eraldi tunnuselemendi isiku sülearvuti, lauaarvuti, nutitelefoni ja/või tahvelarvuti jaoks, on neid tunnuselemente võimalik üksteisega siduda kohe, kui isik kasutab Google-i teenust enda kasutajaandmetega. Sellekohaselt saab Google organiseerida Vapiano reklaamikampaaniaid korraga mitmel seadmel ja kasutajale suunatult. Samas tehakse seda ainult siis, kui isik on andnud Google-ile nõusoleku enda isikuandmete töötlemiseks.
 • Reklaamiseadeid saab isik muuta ja keelata seda tüüpi reklaamide näitamise, deaktiveerides isikustatud reklaamid aadressil support.google.com/ads/answer/2662922.  Need seaded ei pruugi mõjutada kõiki seadmeid ja veebilehitsejaid. Täiendavat infot leiab aadressil support.google.com/ads/answer/2662922.

GOOGLE TAG MANAGER

 • Lisaks kasutab Vapiano isiku huvidel ja asukohal põhinevate isikustatud võrgureklaamide pakkumiseks Vapiano veebilehel ka Google Tag Manager tööriista.
 • Google Tag Manager aitab Vapianol toodete turunduskampaaniate ajal jõuda veebilehte külastanud inimesteni – selleks paigutatakse suunatud reklaamid ka Vapiano reklaampartnerite veebilehtedele. Reklaam on anonüümne. Reklaamide kuvamine Vapiano partnerite veebilehtedel toimub Google Tag Manageri vahendusel, mis toetub küpsiste tehnoloogiale (topeltklõpsu küpsised) ja isiku varasematele külastustele veebilehele. Google kogub ja salvestab isikuandmeid. Küpsistesse salvestatud isikuandmeid Vapiano reklaampartneritele ei edastata. Küpsistesse salvestatakse arvuti IP-aadress ja ID number, mida Google kasutab veebilehe külastustiheduse arvutamiseks. Peale IP-aadressi muid isikuandmeid ei salvestata. Küpsistesse salvestatud isikuandmeid ei kombineerita kasutajaprofiilide loomiseks muude isikuandmetega. Neid isikuandmeid töödeldakse isiku nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Google-i reklaamide seadeid saab hallata aadressil support.google.com/ads/answer/7395996. Kuni nõusoleku tagasi võtmiseni töödeldakse isikuandmeid vastavalt asjakohastele õiguslikele põhimõtetele.

KRÜPTEERIMINE

 • Isikuandmete kaitsmiseks lubamatu ligipääsu eest kasutab Vapiano veebilehel krüpteerimist.  Isikuandmete edastamisel interneti vahendusel isiku arvutist Vapiano serverisse ja teistpidi kasutatakse 128-bitist TLS krüptimist (transpordikihi turbeprotokoll). Sellele viitab veebilehitseja olekuloendis (kuvatakse lukustatuna) ja aadressiribal (kuvatakse vasakul) kuvatav luku sümbol. Krüpteerimist ei kasutata, kui isik jagab meiega üldiselt teadaolevat informatsiooni.

VAPIANO PEOPLE KLIENDIPROGRAMM

 • Vapiano ja Piano Group töötlevad kliendi poolt registreerimisvormis avaldatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

· Vapiano People kliendiprogrammiga liitumise taotluse töötlemiseks ja vastava kliendikonto loomiseks,
· ühenduse tagamiseks kliendiprogrammis kõigi Vapiano restoranidega üle kogu maailma,
· ligipääsu andmiseks kliendi kasutajaprofiilile ja people.vapiano.com/ee/et/  veebilehel olevatele pakkumistele,
· Õnnitlusmeili ja sünnipäevakingituse edastamiseks kliendi sünnipäeval,
· Anonüümsete küsitluste edastamiseks Vapiano klienditeeninduse parendamise eesmärgil,
· Kliendiga kontakteerumiseks, kui kliendil on küsimusi seoses kliendikontoga,
· Kliendi teavitamiseks e-posti teel võimalikest muudatustest Vapiano isikuandmete kaitse põhimõtetes, teenuste tingimustes või kliendiprogrammi liikmelisuses korralduslikel põhjustel tehtud muudatustest,
· Kliendi tuvastamiseks restoranide kassades,
· Kliendile täiendava informatsiooni edastamiseks, kui ta seda Vapianolt palunud,
· Kliendile Vapiano rakenduse võimaldamiseks, et oleks võimalik leida hõlpsalt lähim Vapiano restoran,
· Uudiskirja saatmiseks tellijatele,
· Kliendile Vapiano vautšereid, eelseisvaid pakkumisi ja eripakkumisi puudutava informatsiooni saatmiseks,
· Kliendi teavitamiseks kliendiprogrammi loosimistest ja võitjatest,
· Muul õiguslikult lubatud otstarbel.

 • Kliendiprogrammi juhtimise eesmärgil töötleb Vapiano kliendi nime, aadressi, sünnikuupäeva (tuvastamiseks, et klient vanem kui 16 aastat), e-posti aadressi, VAPIANO PEOPLE kliendiprogrammi liikmenumbrit ja salasõna. Neid isikuandmeid töödeldakse isiku nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Juhul, kui nende isikuandmete töötlemine esindab täiendavat õiguslikku huvi, töödeldakse neid vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Kliendi isikuandmeid töödeldakse tema kliendiprogrammi liikmelisuse kestuse ajal.

TUVASTAMINE KASSAS

 • Kui klient kasutab Vapiano restoranis enda kliendiprogrammi kaarti või Vapiano rakendust, töötlevad Vapiano ja Piano Group kassas kliendi tuvastamiseks kaardiomaniku või tema esindaja isikuandmeid.
 • Kliendiprogrammi boonus- ja staatuspunktide kogumisel töötleb Vapiano kliendiprogrammis osalevate Vapiano restoranide vahendusel ja ettevõttesiseseks statistiliseks kasutamiseks järgmisi isikuandmeid: restorani külastuse kuupäev ja kellaaeg, restorani asukoht, tellimused (sh müüdud toidud), kliendi külastuste koguarv, kasutatud boonuspunktid või sünnipäevakingitused.

ÜLEMAAILMNE KASUTAMINE

 • Kui kliendil tekib vajadus kasutada kliendiprogrammi soodustusi ja rakendust muus riigis, edastab Vapiano kliendi eesnime, perekonnanime, sünnikuupäeva, punktide arvu, kliendiprogrammi staatuse ja e-postiaadressi osalevatele restoranidele ja oma tütarettevõtetele.

VAPIANO PEOPLE KAARDI TURVALISUS

 • Kliendi VAPIANO PEOPLE kaardile salvestatakse QR koodina pseudonüümiga tähistatud liikmenumber, kliendiprogrammi punktid, staatuspunktid ja kliendi poolt avalikustatud isikuandmed, mis salvestatakse süsteemi ainult selleks, et vältida isikuandmete kaotsiminekut või volitamata ligipääsu isikuandmetele olukorras, kus klient on enda kliendiprogrammi kaardi ära kaotanud.

NÕUSOLEK PEOPLE PROGRAMMI KASUTAMISEKS

 • Kliendiprogrammiga liitumisel annab klient  Vapianole ja Vapiano Marketing`ile nõusoleku personaalse kasutajaprofiili loomiseks vastavalt üldmääruse punkti 6.1 a) tingimustele.
 • Vapiano liidab kliendi poolt rakenduse või veebilehe vahendusel registreerimisel avaldatud isikuandmed mistahes Vapiano restorani külastamisel kogutud kasutus- ja tehinguandmetega. Kui klient logib mõnes Vapiano restoranis Vapiano rakenduse vahendusel sisse, kogub Vapiano kasutusandmeid (nt milliseid toite ja jooke klient tellis, tema salvestatud lemmikud ja kui kaua restoranis viibis).
 • Kliendiprogrammis osaledes annab klient Vapianole nõusoleku (vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a)) enda üldiste isikuandmete, mistahes vabatahtlikult avaldatud informatsiooni ja mistahes personaalse QR-koodi või kliendiprogrammi rakendusega seotud andmete töötlemiseks. Vapiano töötleb isikuandmeid kliendile pakutavate teenuste optimeerimiseks. Isikuandmeid kogutakse boonus- ja staatuspunktide andmiseks, kliendirahulolu uuringute loomiseks ja teenuse parendamiseks. Lisaks kogub Vapiano isikuandmeid, et saata kliendile uudiskirja, teatiste ja rakendusesiseste sõnumitena (tingimusel, et klient on selle tellinud ja enda nõusoleku andnud) isikustatud reklaami, mis põhineb kliendi varasematel külastustel restoranidesse (nt tooteinfo ja restoranide pakkumised).
 • Klient võib nõusoleku mistahes ajal tagasi võtta, kuid see tähendab, et kliendil ei ole edaspidi võimalik kliendiprogrammi hüvesid kasutada. Kohustuslike säilitamistähtaegade puudumisel muudetakse kliendi isikuandmed koheselt täielikult anonüümseks. Kuni nõusoleku tagasi võtmiseni töödeldakse kliendi isikuandmeid vastavalt asjakohastele õiguslikele põhimõtetele. Nõusoleku tagasi võtmiseks tuleb saata e-kiri aadressil Vapiano International Marketing GmbH, Im Zollhafen 2 - 4, D–50678 Köln, või people-support@vapiano.ee.

VAPIANO RAKENDUS

 • Vapiano Marketing omab mobiilirakendust Vapiano app. Rakenduse abil on võimalik leida informatsiooni Vapiano toodete kohta, tuvastada ennast programmis osaleva Vapiano restorani kassas personaalse QR-koodi abil kliendiprogrammi liikmena ja nautida kõiki kliendiprogrammi võimalusi. Neid isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a).

VAPIANO RESTORANIDE LEIDJA

 • Rakenduse Vapiano restoranide leidmise (Locations) funktsiooni abil saab klient leida endale lähimal asuva Vapiano restorani. Selleks tuvastatakse kliendi hetkeasukoht või klient sisestab enda asukoha rakenduses ise. Isikuandmeid töödeldakse kliendi nõusolekul vastavalt üldmääruse punktile 6.1 a). Kui klient on aktiveerinud enda telefoni asukohateenuse, töödeldakse lähima Vapiano restorani leidmiseks ainult kliendi  GPS-andmeid. Neid andmeid ei kasutata kliendi liikumise jälgimiseks. Kliendil on võimalik nõusolek tagasi võtta asukohateenuse keelamisega. Vastasel juhul töödeldakse isikuandmeid vastavalt asjakohastele õiguslikele põhimõtetele.

ISIKUANDMETE KASUTAMINE RESTORANIDES

 • Kliendi eesnime ja kliendiprogrammi numbrit säilitatakse ja kuvatakse kassasüsteemis kogu restoranikülastuse vältel, et kliendil oleks võimalik kasutada kliendiprogrammi soodustusi ka siis, kui tema nutitelefonil peaksid tekkima tehnilised probleemid või selle aku saab tühjaks. Sellekohane isikuandmete töötlemine põhineb Vapiano õiguslikul huvil (vastavalt üldmääruse lõikele 6.1) pakkuda kliendile sellises olukorras takistusteta teenust.

SISSELOGIMISE ANDMED

 • VAPIANO rakenduse kasutamisel on võimalik jääda enda kontoga pidevalt sisse logituks. Selle võimaldamiseks kasutavad Vapiano Marketing ja selle volitatud teenusepakkujad küpsiseid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid, et pakkuda kliendile kiiremat ja paremat teenust. Sellel eesmärgil salvestab Vapiano kliendi ligipääsuandmed (e-postiaadress ja salasõna), et klient ei peaks neid VAPIANO PEOPLE rakenduse kasutamisel iga kord uuesti sisestama.

ETTEVÕTTE FACEBOOKI LEHT

 • Vapiano haldab vastavalt üldmääruse punktile 6.1 f) ametlikku ettevõtte Facebooki lehte www.facebook.com/VapianoEST. Vapiano ei kogu, salvesta ega töötle kunagi Facebooki lehe kasutajate isikuandmeid, ei töötle või korralda mistahes muude andmete töötlemist, ei kasuta ega töötle kliendi poolt meie Facebooki lehele jagatavat informatsiooni (nt kommentaarid, videod või pildid) kunagi muudel eesmärkidel.
 • Facebook kasutab lehel niinimetatud veebijälitusmeetodeid. Facebook võib kasutada isiku profiiliandmeid tema harjumuste, isiklike suhete ja eelistuste jms jälgimiseks. Meil puudub kontroll selle üle, kuidas Facebook isikuandmeid töötleb. Täiendavat infot leiate aadressilt www.facebook.com/privacy.

KONTAKTANDMED

 • Vapianoga saab ühendust, kasutades veebilehe www.vapiano.de “KONTAKT” vormi, saates meili aadressil info(at)vapiano.eu, helistades telefonil +49 (0) 221 67001-0 või kirjutades aadressil VAPIANO SE, Im Zollhafen 2-4, D–50678 Köln:
 • Vapiano andmekaitse ametniku kontaktandmed: datenschutz süd GmbH, Wörthstraße 15, D–97082 Würzburg, office(at)datenschutz-sued.de. Tel: +49 (0)931 30 49 76 0.

PRIVAATSUSPOLIITIKA KEHTIVUS

 • Privaatsuspoliitika kehtib alates 01.09.2019
 • Piano Groupil on õigus muuta privaatsuspoliitikat, teatades sellest veebilehe kaudu.
top