Tegevusjuhend – meie missioon

Toiduainetööstuse juhtiva ettevõtte ja vastutustundliku ning tugeva tööandja ja äripartnerina on meie visiooniks pakkuda oma külastajatele inspireerivas õhkkonnas kompromissitult värskeid ning suurepärase maitsega tervislikke tooteid. Meie kaubamärk annab meile uhkuse ja ühise eesmärgi ning ühendab meid meeskonnana. See kujundab meie organisatsioonikultuuri ning on meie edu aluseks. Väärtustame igal tasandil terviklikkust, mis on meie kõigi usalduse nurgakiviks. Seaduse järgimine on selle terviklikkuse loomulikuks väljenduseks. Seega lähtuvad meie tegevused järgmistest põhimõtetest:

Kohaldatavate õigusaktide järgimine

Ükski tehing ei saa olla nii tähtis, et me rikuksime sellega seadust. Kõigi kohaldatavate seaduste ja määruste järgimine on VAPIANOLE loomulikult nii kohalikul, riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil väga oluline. Ainult sel viisil suudame saavutada püsivat kasvu ja tagada meie külaliste, töötajate ning äri- ja koostööpartnerite pikaajalise lojaalsuse. Väldime kehtivate seaduste, määruste ja sisekorraeeskirjade rikkumist. Uurime kõiki viiteid rikkumiste kohta ning ka tegutseme ja sanktsioneerime vastavalt.

Eetiline käitumine ja sotsiaalne vastutus

VAPIANO jaoks on eriti tähtis inimõiguste järgimine ja vähemuste kaitse. Me ei luba ühtegi sunniviisilise töö või lapstööjõu vormi, kehalist karistamist ega inimeste ekspluateerimist. Igaühel on õigus võrdsetele võimalustele ja väärikusele ning austusele. Nii vaimne kui füüsiline ahistamine, kiusamine, hirmutamine ja vaenulikkus ei väljenda meie väärtusi ning ei ole lubatud.

Võrdsed võimalused ja mittediskrimineerimine

Oleme uhked oma mitmekesise VAPIANO perekonna üle ja edendame aktiivselt mitmekesisust. Lükkame kindlalt tagasi igasuguse diskrimineeriva käitumise, näiteks rahvuse või etnilise päritolu, soo, nahavärvuse või perekonnaseisundi, vanuse, puude, usutunnistuse või ideoloogia, seksuaalse sättumuse või muu põhjuse alusel. Me oleme kõik Vapianistid!

Austusel, avatusel ja usaldusel põhinev suhtlemine

Toetame koostööd, avatud suhtlemist ja tagasisidet. Näeme konflikte kui võimalusi ja soovime konstruktiivset arvamuste vahetust. Julgustame oma töötajaid teavitama kriitilistest probleemidest ja muredest oma otsestele juhtidele või juhtkonnale, kartmata kättemaksu. Me usaldame oma töötajaid. Õigesti käitumist tunnustatakse. Meie jaoks on oluline, et juhtkond ja vastavad juhatajad toetaksid oma töötajaid ja uuriksid nende muresid erapooletult.

Ärikeskkonna terviklikkus

Meie äripartnerid, näiteks frantsiisipartnerid, tarnijad ja teised välispartnerid loodavad meie peale, et me tegutseksime alati usaldusväärselt ja kehtivate seaduste ning eeskirjade kohaselt. Samas püüame omalt poolt alati oma äripartnereid õiglaselt kohelda. Samuti tagame, et meie äri- ja koostööpartnerid järgiks oma tegevustes ja otsustes kogu maailmas kehtivaid seadusi ja põhimõtteid.

Töötervishoid ja tööohutus

VAPIANO püüab alati oma töötajale pakkuda tervislikku ja ohutut töökeskkonda, järgides töötervishoiu ja -ohutuse seadusi ja eeskirju. See tähendab ka seda, et kõiki ohtlikke tegevusi töökohal ja kõiki ohtlikke töökeskkonnatingimusi kontrollitakse alati ja koheselt. Pöörame oma restoranides alati tähelepanu oma külaliste turvalisusele ja väldime igasugust ohtu.

Meie toodete ja teenuste ohutus ja laitmatus

VAPIANO soovib täita kõige kõrgemaid kvaliteedistandardeid kogu maailmas ja võtta toitlustusettevõtetes tootekvaliteedi osas juhtrolli. Selle osaks on pidev enda proovilepanek ja meie protsesside jätkuv täiustamine. Meie jaoks on tähtis järgida kõiki kvaliteedi tagamise ning tooteohutuse õiguslikke ja tehnilisi eeskirju ja standardeid. Võtame teateid kõikide tootedefektide – ka väikeste rikkumiste kohta – tõsiselt ja uurime neid, olenemata sellest, kas nendest annavad teada töötajad, külalised või kolmandad isikud. Ainult sel viisil saame muutuda paremaks kui kunagi varem.

Meie juhtide rollimudeli funktsioon

Pöörame suurt tähelepanu sellele, et meie juhid väljendaksid igapäevaselt meie ettevõtte põhimõtteid ja soodustaksid seda, et ka töötajad neid järgiks. Nii toetavad nad konstruktiivset kriitikat, avatud ja ausat ideede vahetust ning on alati oma töötajate, äripartnerite ja külaliste kontaktisikuks.

Vapiano sümboliseerib värskust, naudingut ja erilist eluhoiakut. Need on igapäevatöö püsielemendid, sest soovime, et kõik Vapianistid ning ka meie partnerid ja tarnijad töötaksid keskkonnas, mille üle nad võivad uhkust tunda. Õiglus, nõuetele vastav käitumine ja vastutustundlikud tegevused on meie igapäevatöö ja mõtteviiside lahutamatuks osaks.

top

Vapiano sümboliseerib värskust, naudingut ja erilist eluhoiakut. Need on igapäevatöö püsielemendid, sest soovime, et kõik Vapianistid ning ka meie partnerid ja tarnijad töötaksid keskkonnas, mille üle nad võivad uhkust tunda. Õiglus, nõuetele vastav käitumine ja vastutustundlikud tegevused on meie igapäevatöö ja mõtteviiside lahutamatuks osaks.

Jochen Halfmann, tegevjuht
Lutz Scharpe, finantsjuht
Mario Bauer, juhatuse liige