Osalemistingimused VAPIANO PEOPLE

 § 1 Osalemine programmis VAPIANO PEOPLE

(1)       Osalemistingimusi kohaldatakse boonusprogrammile VAPIANO PEOPLE, mida korraldab äriühing Vapiano International Marketing GmbH (edaspidi: programm VAPIANO PEOPLE), aadress Kurt-Schumacher-Str. 22, 53113 Bonn (people-support@vapiano.ee).

(2)       Programmis VAPIANO PEOPLE võivad osaleda kõik vähemalt 16-aastased füüsilised isikud.

(3)       Programmis VAPIANO PEOPLE registreerumine on osalejatele tasuta. Registreeruda võib kas VAPIANO rakenduse vahendusel, mille saab tavalistest rakenduste poodidest nutitelefonile alla laadida, või registreerimisvormi abil, mille leiate programmi VAPIANO PEOPLE veebisaidilt (https://people.vapiano.com/ee/et).

(4)       Osalemine algab registreerimisprotsessi lõpuleviimise hetkest. Selleks tuleb klõpsata kinnituslinki, mis saadetakse osalejale e-posti teel pärast seda, kui ta on oma andmed registreerimisvormile sisestanud.

(5)       Pärast registreerimist saab iga osaleja programmi VAPIANO PEOPLE isikliku ruutkoodi. See on kahemõõtmeline kood, mis sisaldab osaleja liikmenumbrit binaarse ruudukujulise mustade ja valgete ruudukestega maatrikskoodi kujul (edaspidi: programmi VAPIANO PEOPLE ruutkood). 

              Osalejale väljastatud programmi VAPIANO PEOPLE ruutkoodi hoitakse tema VAPIANO rakenduses ja tema programmi VAPIANO PEOPLE veebisaidi isiklikus liikmetele mõeldud jaotises.

§ 2 Punktide kogumine

(1)       Programmis VAPIANO PEOPLE kogutakse staatuspunkte (punkt 6) ja boonuspunkte (punkt 5) (edaspidi ühiselt: punktid), mis võimaldavad edasiste restoranikülastuste käigus saada spetsiaalseid kliendihüvesid ja mida võib vahetada auhindade vastu.

(2)       Punktide kogumiseks peavad kliendid osalevates VAPIANO restoranides enne maksmist esitama omal algatusel oma ruutkoodi.

(3)       Programmi VAPIANO PEOPLE isiklikku ruutkoodi võib kasutada üksnes registreeritud osaleja. Ruutkoodi ei tohi anda edasi kolmandatele isikutele. Isikliku ruutkoodi kasutamise korral on VAPIANO restorani töötajatel õigus nõuda osalejalt enda isiku tuvastamist sobiva dokumendi või kaardi abil (nt isikutunnistus, juhiluba vms).

(4)       Kui osalevas restoranis ei ole mingis olukorras võimalik punkte kontole kanda, võib osaleja taotleda punktide kontole kandmist tagantjärele, võttes ühendust programmi VAPIANO PEOPLE halduritega e-posti teel (people-support@vapiano.ee) kolme kuu jooksul pärast restorani külastamist ja saates koopia kviitungist.

§ 3 Registreerimisandmete muutmine

            Osaleja peab programmi VAPIANO PEOPLE haldureid kirjalikult teavitama kohe, kui registreerimisel antud andmed muutuvad. Muudatused võib teha ka VAPIANO rakenduse kaudu või programmi VAPIANO PEOPLE veebisaidi liikmetele mõeldud jaotisse logides.

§ 4 Andmekaitse on VAPIANO jaoks tähtis

            Programmi VAPIANO PEOPLE loomise ja käitamise eesmärgil salvestatakse ja kasutatakse programmi VAPIANO PEOPLE käigus kogutavaid osalejate isikuandmeid kooskõlas Saksamaa föderaalse andmekaitseseadusega (Bundesdatenschutzgesetz). Sellel otstarbel kasutamisele kohaldatavaid andmekaitsetingimusi on võimalik lugeda VAPIANO rakendusest ja programmi VAPIANO PEOPLE veebisaidilt.

§ 5 Boonuspunktid

(1)       Osaleja võib vahetada kogutud boonuspunkte ahvatlevate auhindade vastu. Igal punktitasemel pakutavad auhinnad ja nende kättesaamise tingimused on toodud veebisaidil www.vapiano.ee. Auhindade saadavus on periooditi ja piirkonniti erinev.

(2)       Võib juhtuda, et mõned auhinnad ei ole igal ajal saadaval.  See ei anna osalejale õigust nõuda hüvitist.

(3)       Osaleja, kes näitab enne maksmist oma ruutkoodi, saab iga ostetud põhiroa eest oma punktikontole ühe boonuspunkti. Põhiroa all mõeldakse selles kontekstis kõiki roogasid, mis on pasta, pitsa, salatite, risoto, lasanje või eelroogade kategoorias ning mille müügihind ilma lisanditeta on vähemalt viis eurot.

(4)       Programmi VAPIANO PEOPLE haldajad võivad teha eripakkumisi, mille käigus võib osaleja saada rohkem boonuspunkte. Eripakkumiste tingimused avaldatakse igal konkreetsel juhul eraldi.

(5)       Kogutud boonuspunkte võib igal ajal näha VAPIANO rakenduse kaudu või programmi VAPIANO PEOPLE veebisaidi liikmetele mõeldud  jaotises, samuti võib seda teavet küsida kõigist osalevatest Vapiano restoranidest.

(6)       Väljalunastamata boonuspunktid kaotavad kehtivuse selle kvartali lõpus, mis järgneb punktide saamise päevast alates loendatud 36. kuule. Osalejat teavitatakse punktide aegumise kuupäevast ja aeguvate punktide koguarvust e-posti teel või programmi VAPIANO PEOPLE veebisaidi www.vapiano.ee liikmetele mõeldud jaotises aegsasti enne aegumiskuupäeva.

(7)       Boonuspunkte ei ole õigust välja võtta rahas. Boonuspunkte ei saa edasi anda teistele osalejatele ega kolmandatele isikutele.

§ 6 Staatuspunktid

(1)        Iga osaleva Vapiano restorani külastuse eest, mille käigus osaleja kasutab programmi VAPIANO PEOPLE ruutkoodi vähemalt 5 euro suuruse ostu tegemisel, saab osaleja ühe staatuspunkti, mis salvestatakse osaleja isiklikul staatuspunktikontol.

(2)       Teatav hulk staatuspunkte annab osalejale programmis PEOPLE erilise staatuse, mis võimaldab saada edasistel külastustel erihüvesid.

(3)       Kui osalejad staatuspunktikontol on 20–39 punkti, on tema staatus „oliiv“. Kui osaleja kontol on üle 40 punkti, on tema staatus „must“.

(4)       Staatuspunktikonto taset ning vastava staatusega seotud hüvesid ja tingimusi võib näha VAPIANO rakenduse kaudu või veebisaidi VAPIANO PEOPLE liikmetele mõeldud  jaotises, samuti võib seda teavet küsida kõigist osalevatest Vapiano restoranidest.

(5)       Osaleja staatuspunktikonto nullitakse esimest korda 12 kuud pärast osalemise algust (1. punkti lõige 4), välja arvatud juhul, kui järgmistes lõigetes on sätestatud teisiti.

(6)       Kui staatuspunktikontole laekub 40 punkti 12 kuu jooksul alates osalemise algusest, nullitakse see kohe ehk staatuse saamise päeval. Järgmine kord nullitakse staatuspunktikonto 12 kuud pärast „musta“ staatuse saamist ja pärast seda iga 12 kuu tagant, välja arvatud juhul, kui käesolevate sätete kohaselt tuleb konto nullida varem.

(7)       Pärast emba-kumba staatusesse jõudmist kehtib see 12 kuud, välja arvatud juhul, kui osaleja jõuab enne nimetatud 12 kuu lõppu kõrgemasse staatusesse. Pärast nimetatud 12 kuu lõppu määratakse osalejale uus staatus vastavalt tema staatuspunktikontole ja seejärel (samal päeval) staatuspunktikonto nullitakse.

 (8)      Osalejal ei ole õigust nõuda rahalist hüvitist.

§ 7 Sünnipäevakingitus

(1)       Igale osalejale saadetakse sünnipäeval e-kiri sellele aadressile, mille ta registreerimisel andis. E-kirjas on märgitud osaleja sünnipäevakingitus ja tingimused, mille alusel ta selle kätte saab.

(2)       Osalejal ei ole õigust nõuda mingit konkreetset kingitust või rahalist makset. Mingi hüve andmine üks või isegi mitu korda ei tähenda, et see muutuks edaspidi üldiseks tavaks.

§ 8 Võidumängud

(1)       Programmis VAPIANO PEOPLE korraldatakse täiskasvanud osalejatele aeg-ajalt võidumänge (näiteks loosimisi).

(2)       Iga võidumängu tingimused avaldatakse eraldi koos võidumänguteatega.

(3)       Ühelgi osalejal ei ole vaieldamatut õigust võidumängus osaleda ega nõuda auhinna saamist üldiselt või mõne konkreetse auhinna saamist.

§ 9 Programmis osalemise lõpetamine

(1)       Osalejad võivad igal ajal lahkuda programmist VAPIANO PEOPLE, saates tavakirja programmi VAPIANO PEOPLE halduritele või e-kirja aadressil people-support@vapiano.de. Lahkumissoov rahuldatakse viivitamatult.

(2)       Programmi VAPIANO PEOPLE haldajad võivad osaleja osalemise lõpetada omal algatusel, teatades sellest kuus kuud ette.

(3)       Osalemise lõpetamise otsuse jõustumisel kaotavad kogutud punktid kehtivuse.

(4)       Osalus lõpeb automaatselt, kui osaleja pole programmi VAPIANO PEOPLE isiklikku ruutkoodi kasutanud kauem kui kolm aastat.

§ 10 Muudatused / täiendused / programmi lõpetamine

(1)       Programmi VAPIANO PEOPLE haldurid jätavad endale õiguse programm VAPIANO PEOPLE lõpetada või seda täiendada või muuta, võttes arvesse osalejate huve ja järgides mõistlikku etteteatamistähtaega (või mõjuva põhjuse korral etteteatamistähtaega järgimata). Eeskätt on halduritel õigus muuta või täiendada käesolevaid osalemistingimusi, kui see on vajalik lihtsa ja ohutu tegutsemise huvides või kuritarvituste ennetamiseks.

(2)       Osalejat teavitatakse muudatustest ette, kasutades tema viimati esitatud e-posti aadressi. Muudatus loetakse heaks kiidetuks, kui osaleja ei lõpeta enda osalust 9. punktis kirjeldatud viisil ühe kuu jooksul pärast e-kirja väljasaatmise kuupäeva või kui ta kasutab programmi VAPIANO PEOPLE isiklikku ruutkoodi boonuspunktide saamiseks või restoranikülastuste registreerimiseks pärast etteteatamistähtaja lõppu. Sellest teavitatakse osalejat muudatuse kohta saadetavas teates ka eraldi.

§ 11 Kohaldatav õigus

Osaleja ja programmi VAPIANO PEOPLE vahelisele lepingulisele suhtele kohaldatakse Saksamaa õigust.

 

 

top